Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Εξάμηνο μαθήματος
3rd semester
Course category
Compulsory
Ηλεκτρονικό Υλικό
Πιστωτικές Μονάδες
30
Διδάσκοντες

Ανάλογα με το θέμα της διπλωματικής εργασίας.

Δείτε την ανακοίνωση για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Περιεχομενα

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών και τις αποφάσεις της Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ., εντός του Β' εξαμήνου του τρέχοντος έτους ξεκινά η διαδικασία επιλογής ή/και εκπόνησης διπλωματικών εργασιών για το Γ' εξάμηνο σπουδών.

Η διαδικασία ξεκινάει από την ανακοίνωση των θεμάτων των διπλωματικών εργασιών προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές και συνοπτικά είναι η εξής (υπογραμμισμένος ο ρόλος που είναι υπεύθυνος για κάθε βήμα):

  1. Ανακοίνωση θεματικών από τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες εντός του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους.
  2. Παρουσίαση θεμάτων και θεματικών Διπλωματικών Εργασιών από τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές εντός του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους.
  3. Κατάθεση πρότασης διπλωματικής εργασίας από φοιτήτριες και φοιτητές μέχρι και τον τελευταίο μήνα του Β’ εξαμήνου (Ιούλιο) σε συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία που ανακοινώνεται μετά από απόφαση της Ε.Π.Σ. (εντός του Ιουλίου του ακ. έτους).
  4. Έλεγχος της κατανομής των διπλωματικών στις διδάσκουσες και στους διδάσκοντες από την Ε.Π.Σ. και έγκριση προτάσεων από την Ε.Π.Σ. την 1η εβδομάδα του εναρκτήριου μήνα του Γ’ εξαμήνου (Σεπτέμβριος). 
    Σημείωση: Μετά από απόφαση της Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ., η κάθε διδάσκουσα και ο κάθε διδάσκων μπορεί να επιβλέπει το πολύ το 30% των φοιτητριών και φοιτητών για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
  5. Ανάληψη διπλωματικής εργασίας από φοιτήτριες και φοιτητές και διδάσκουσες και διδάσκοντες
  6. Κατάθεση εντύπου προόδου με ευθύνη της/του φοιτήτριας/φοιτητή και παρουσίαση της προόδου από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές ενώπιον της 3-μελούς επιτροπής ανά δίμηνο, εκτός εξαιρετικών και ειδικών περιπτώσεων όπως ορίζει ο κανονισμός (π.χ. αναστολή φοίτησης).
  7. Παρουσίαση και αναπομπή ή βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας

Διαδικασια & Οδηγιες για τη Διπλωματικη Εργασια

Χρήσιμα έγγραφα