ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Δι- ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence).

Το Δ.Π.Μ.Σ. δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο του 2024).

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως και 13 Σεπτεμβρίου 2024 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/δεκτές κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου προς το αντικείμενο του Προγράμματος, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Δείτε περισσότερα στην Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2024-2025

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων:

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών1
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου/ διπλώματος (για κάθε τίτλο σπουδών)
 5. Δύο συστατικές επιστολές που αφορούν στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του υποψηφίου (προτιμώνται συστατικές από το ακαδημαϊκό περιβάλλον των υποψηφίων)
 6. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε)
 7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές (εάν υπάρχουν)
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σε αντικείμενο συναφές με αυτό του Δ.Π.Μ.Σ., εάν υπάρχουν
 9. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας
 10. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων)
 11. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 12. Φωτογραφία
 13. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggra... ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

1Αν δεν υπάρχει το σχετικό έγγραφο κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να περατώσουν τις σπουδές τους πριν την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ τον Οκτώβριο του 2024, και να υποβάλλουν το σχετικό έντυπο κατά την εγγραφή τους.

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α επιλεχθεί για φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά τη διάρκεια των εγγραφών επικυρωμένα όλα τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή.

Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης δικαιολογητικών ή απουσίας αυτών μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Δ.Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2024.

Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης δικαιολογητικών ή απουσίας αυτών μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Σημαντικές ημερομηνίες

1. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13 Σεπτεμβρίου 2024

6. Εγγραφές: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2024

7. Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2024

Το Δ.Π.Μ.Σ. αφορά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως διακριτό τομέα της επιστήμης των υπολογιστών και προσφέρει μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης και των σύγχρονων τεχνολογιών, ακολουθώντας τις τρέχουσες ανάγκες και τάσεις. Δημιουργεί επίσης τις βάσεις στους αποφοίτους του για να εφαρμόζουν και να βελτιώνουν τις υπάρχουσες, καθώς και να αναπτύσσουν νέες και καινοτόμες, μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης, προάγοντας την επιστήμη και την τεχνολογία στον ιδιαίτερο και ιδιαίτερα σημαντικό αυτό τομέα.

Δείτε ολόκληρο τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ "Τεχνητή Νοημοσύνη".