Η Τεχνητή Νοημοσύνη, ως κλάδος της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει ξεκινήσει από την δεκαετία του ’50. Σήμερα, αποτελεί ένα πολύ καλά ορισμένο κλάδο της επιστήμης που επικαλύπτεται με πολλές άλλες επιστήμες εκτός βέβαια αυτής των ηλεκτρονικών υπολογιστών: φιλοσοφία, ηθική, οικονομικά, στατιστική, γλωσσολογία, νευρο-φυσιολογία, κοινωνιολογία, κλπ. Καλύπτει δε πληθώρα θεμάτων: υπολογιστική λογική, κατανόηση φυσικής γλώσσας, αυτoνομία συστημάτων, τεχνητοί χαρακτήρες για την εκπαίδευση/διασκέδαση, μηχανική μάθηση, υπολογιστική όραση, ανάλυση δεδομένων, κοκ.

Συνεπώς, η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον ένα καλά αναγνωρισμένο και διεθνώς καθιερωμένο επιστημονικό χώρο της επιστήμης των υπολογιστών, ενώ αποτελεί διακριτό αντικείμενο σπουδών σε όλα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της υφηλίου που διαθέτουν τεχνολογική/θετική κατεύθυνση σπουδών.

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή έχουν διαμορφωθεί κατάλληλες συνθήκες και ιδιαίτερες ευκαιρίες για την ανάπτυξή της, ενώ πλέον γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις δυνατότητες της τεχνολογίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους και την ηθική των ιδιαίτερων θεμάτων που άπτονται, θα λέγαμε εγγενώς, στον επιστημονικό αυτό χώρο.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την Τεχνητή Νοημοσύνη σήμερα, είναι η ύπαρξη χαμηλού κόστους υπολογιστικής ισχύος, καθώς και η ύπαρξη όγκου δεδομένων που μπορούν να αξιοποιηθούν για να βελτιώσουν διαδικασίες που αφορούν πολλούς τομείς της σύγχρονης ζωής.

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ύπαρξη όγκου δεδομένων που μπορεί να αξιοποιηθεί αλλά δεν είναι γνωστό «πως» μπορεί αυτό να επιτευχθεί αποτελεσματικά, η ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, που έχουν εγγενή πολυπλοκότητα και απαιτούν πολυ-παραμετρικές μεθόδους ή/και τη συμμετοχή πολλαπλών «παικτών» με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και προτεραιότητες για την εξεύρεση λύσεων, πολλές φορές με απαιτήσεις βελτιστότητας λύσεων.

Φυσικά υπάρχουν πολλές προσδοκίες που μάλλον είναι οριακά εφικτές, αλλά σε ότι αφορά τα επιστημονικά δεδομένα, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αναπτύξει ώριμες μεθόδους που φαίνονται να ανταποκρίνονται επιτυχώς στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων, χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε το γεγονός ότι μπορεί να δημιουργήσει πλείονα και μείζονα προβλήματα στην ανθρωπότητα, εάν η τεχνολογία αναπτύσσεται και διατίθεται με πλημμελή τρόπο.

Τέλος, η ανάπτυξη της έρευνας, και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, ακόμα και στον Ελλαδικό χώρο, καθώς και η αύξηση της ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού με άριστη γνώση των τεχνικών και των μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης διεθνώς, είναι πλέον κάτι δεδομένο.

Καθηγητής Γεώργιος Βούρος, Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.

Δεδομένων των επιστημονικών συνθηκών, των ιδιαίτερων ευκαιριών και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και της διεθνούς ανάγκης κάλυψης θέσεων εργασίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, το παρόν Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στο να προσδώσει την απαραίτητη γνώση και τις ικανότητες στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του, ώστε να:

  • αξιοποιούν υπάρχουσες τεχνικές και να αναπτύσσουν νέες/καινοτόμες τεχνικές και μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης,
  • να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν,
  • να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τα όρια και τους περιορισμούς χρήσης των τεχνικών και των μεθόδων σε σχέση πάντοτε με τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν,

μέσα στα πλαίσια κανόνων ηθικής και χριστής χρήσης της τεχνολογίας, προάγοντας την επιστήμη για την ωφέλεια του ανθρώπου.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα, τις ικανότητες και τις δεξιότητες τις οποίες στοχεύει το Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. να έχουν αποκτήσει οι φοιτήτριες και οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΤΝ «ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ»

Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνητή Νοημοσύνη» (ΔΠΜΣ ΤΝ) από την ίδρυσή του, και μέσω της πολιτικής ποιότητάς του, ακολουθώντας την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, αλλά και τις πρακτικές ποιότητας του Ινστ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», εκφράζει τη δέσμευση του στην ποιότητα, και στις διαδικασίες που την εξασφαλίζουν, ως κύρια μέσα για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου προς όφελος της συνολικής ακαδημαϊκής του κοινότητας. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΔΠΜΣ ΤΝ (προσωπικό, φοιτητές, αποφοιτήσαντες και συνεργαζόμενοι φορείς) εργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους των συνεργαζόμενων φορέων που υλοποιούν το ΔΠΜΣ ΤΝ (Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς, και Ινστ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»), και ασπάζονται το Όραμα, την Αποστολή και τη Στρατηγική αυτών. Υιοθετούν κοινές πολιτικές, αναγνωρίζουν καλές πρακτικές και συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.

(Πολιτική Ποιότητας του ΔΠΜΣ ΤΝ)

Το ΔΠΜΣ, μέσω της Πολιτικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης του Προσωπικού του, έχει θέσει τους εξής στόχους, μεταξύ άλλων:

•              στοχεύει στην συνεχή και ουσιαστική ενίσχυση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητάς του

•              επιχειρεί να συνδέσει τη διδασκαλία με την έρευνα και την παραγωγή

•              ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού έργου του διδακτικού και του ερευνητικού δυναμικού του

(Πολιτική Υποστήριξης και Ανάπτυξης του Προσωπικού του ΔΠΜΣ)

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" διεξάγει έρευνα και αναπτύσσει τεχνολογίες στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων, των Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και του Διαδικτύου. Αποσκοπεί στην προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας, στους τομείς ενδιαφέροντός του, προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης της οικονομίας της γνώσης. Το Ινστιτούτο δίνει έμφαση τόσο στη μακροπρόθεσμη βασική έρευνα, όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα με την υλοποίηση στοχευμένων έργων έρευνας και τεχνολογίας. Παράλληλα, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση νέου ερευνητικού δυναμικού με την παροχή υποτροφιών σε μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο, καθώς και την απασχόλησή τους σε ερευνητικά έργα. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και στη γενικότερη διάχυσή τους στην οικονομία, στην κοινωνία και στους πολίτες.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1999 και καλύπτει, τόσο σε διδακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης, μεταξύ των οποίων και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στόχος του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι η ανάδειξη εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Στη βάση αυτή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος λειτουργούν οι παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών:

  • Κατεύθυνση «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα»
  • Κατεύθυνση «Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων»
  • Κατεύθυνση «Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες»
  • Οριζόντια Κατεύθυνση «Ασφάλεια»
  • Οριζόντια Κατεύθυνση «Παιδαγωγική & Διδακτική Ικανότητα»

DIRECTOR

George Vouros(link is external), Professor University of Pireaus

Curriculum Committee

Michael Filippakis, Professor, University of Pireaus
Theodoros Giannakopoulos, Researcher, NCSR "Demokritos"
Vangelis Karkaletsis, Researcher, NCSR "Demokritos"
Ilias Maglogiannis, Professor, University of Pireaus
George Petasis, Researcher, NCSR "Demokritos"
Orestis Telelis, Assistant Professor, University of Pireaus
George Vouros, Professor, University of Pireaus