Διπλωματικες Εργασιες

Έτος Όνομα Συγγραφέα Τίτλος
2022-2023 Ορέστης Κοτρώτσιος Small-Object Detection in Remote Sensing Images and Video / Ανίχνευση μικρών αντικειμένων σε εικόνες και βίντεο τηλεπισκόπησης
2022-2023 Ανδρέας Σιδεράς Multimodal Pretraining for Music Audio / Πολυμεσική Προεκπαίδευση για Μουσικά Τραγούδια
2021-2022 Σπήλιος Δελλής Investigation of machine learning-based schemes for the development of coarse-grained force fields for organic molecules / Μελέτη μεθόδων με βάση την μηχανική μάθηση για την ανάπτυξη αδροποιημένων δυναμικών αλληλεπίδρασης για οργανικά μόρια
2021-2022 Ηρακλής Ευαγγελινός Comparison of NeuroSymbolic Programming frameworks in Human Activity Recognition / Σύγκριση Νευροσυμβολικών framework για αναγνώριση ανθρώπινης δραστηριότητας
2021-2022 Εμμανουήλ Λύκος Explainable Reinforcement Learning using Interpretable Models / Επεξηγήσιμη ενισχυτική μάθηση χρησιμοποιώντας ερμηνεύσιμα μοντέλα
2021-2022 Ηρακλής Παλληκάρης Νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογές αυτών για την πρόβλεψη χρονοσειρών στο χρηματιστήριο / Neural networks and their applications for predicting time series on the stock market
2021-2022 Παναγιώτης Πετρόπουλος Επαληθευση Συγγραφεα με χρηση προ-εκπαιδευμενων γλωσσικων μοντελων / Authorship Verification using pre-trained Language Models
2020-2021 Θεόδωρος Αδαμαντίδης Εισαγωγή μηχανικής μάθησης σε θέματα βελτιστοποίησης επιχειρήσεων με χρήση γνώσεων ειδικών
2020-2021 Παναγιώτα Βάρσου The DeepProbCEP system for Neuro-Symbolic Complex Event Recognition / Το DeepProbCEP σύστημα για Νευροσυμβολική Αναγνώριση Σύνθετων Γεγονότων
2020-2021 Στέργιος Γιαννιός Αυτοματοποιημένη εξαγωγή πληροφοριών από ιστοσελίδες / Automatic Web Information Extraction
2020-2021 Βασίλειος Γκάτσης Μια συγκριτική μελέτη πάνω σε εξηγήσιμα μοντέλα μηχανικής μάθησης για διαταύρωση ισχυρισμών
2020-2021 Θεόδωρος Γούλας Βελτιστιποίηση Ερωτημάτων σε Βάσεις Δεδομένων με τη Χρήση Αρχιτεκτονικών Νευρωνικών Δικτύων / Query Optimization with Deep Learning Architectures
2020-2021 Δημήτριος Δεληκωνσταντής Generation of synthetic nano-material surfaces through machine learning and deep learning methods / Δημιουργια συνθετικων νανοεπιφανειων με μεθοδους μηχανικης και βαθειας μαθησης
2020-2021 Αργύριος Ζαφειρίου Σύνολο για την αξιοποίηση της ερμηνευσιμότητας των συστημάτων ανάλυσης ιατρικής εικόνας
2020-2021 Ματθαίος Ζηδιανάκης Αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσω μιμητικής μάθησης / Prediction of human behaviour using imitation learning
2020-2021 Μιχάλης Ζούρος Ανάλυση Στυλ Φωτογραφίας με χρήση Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων / Photography Style Analysis using Convolutional Neural Networks
2020-2021 Βασίλειος Καρλής Enhancing Sales Forecasting: Leveraging Retail Sales Data for Advanced AI Predictive Models / Βελτίωση της πρόβλεψης πωλήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου μέσω της εφαρμογής προηγμένων τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
2020-2021 Μαγδαληνή Κούγκουλα Ανίχνευση διαφορετικών αντικειμένων για αυτόνομες εφαρμογές οδήγησης
2020-2021 Ιωάννης Κουμέντης Inherently Interpretable Q-Learning / Εγγενώς Ερμηνεύσιμη Q-Μάθηση
2020-2021 Αθανασία Λάππα Solving Long-Horizon Tasks via Imitation and Reinforcement Learning / Εκτέλεση διαδικασιών μεγάλου χρονικού ορίζοντα με ενισχυτική μάθηση και μάθηση μέσω μίμησης

Pages