ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.

Μαθησιακα Αποτελεσματα του Δ.Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα αφορά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως διακριτό τομέα της επιστήμης των υπολογιστών και προσφέρει μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των σύγχρονων τεχνολογιών, ακολουθώντας μια προσέγγιση που καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και τάσεις, αλλά δημιουργεί τις βάσεις στις απόφοιτες και στους απόφοιτούς του για να βελτιώνουν τις υπάρχουσες και να αναπτύσσουν νέες, καινοτόμες μεθόδους, προάγοντας την επιστήμη και την τεχνολογία.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στο να εκπαιδεύσει επιστήμονες που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν:

 1. μεθόδους μηχανικής μάθησης, με στόχο την, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων,
 2. μεθόδους αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής,
 3. μεθόδους ανάπτυξης ευφυών πρακτόρων και ρομποτικών συστημάτων,
 4. μεθόδους συνδυαστικής βελτιστοποίησης,
 5. μεθόδους επεξεργασία φυσικής γλώσσας

για την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας κα επιστήμης, σε ένα περιβάλλον διάδρασης μεταξύ ερευνητικών θεμάτων και πεδίων εφαρμογής.

Ικανοτητες και Δεξιοτητες

Πέραν των προαναφερθέντων εξειδικευμένων στόχων, το Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει επίσης σε γενικά αποτελέσματα τα οποία συνίστανται στις ακόλουθες γενικές ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να έχουν αποκτήσει οι φοιτήτριες και οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους:

 • Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης
 • Ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού εργασίας και διαχείρισης του χρόνου
 • Ικανότητα τεκμηριωμένης επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής)
 • Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ικανότητα για κριτικές προσεγγίσεις
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία
 • Ικανότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων
 • Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον
 • Ηθική δέσμευση και ατομική υπευθυνότητα
 • Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη
 • Ικανότητα για έρευνα
 • Ικανότητα προσαρμογής των μεθόδων και τεχνικών σε νέες καταστάσεις και συνθήκες
 • Ικανότητα για δημιουργία νέων ιδεών – Δημιουργικότητα
 • Ικανότητα για ανάληψη αυτόνομης εργασίας
 • Δέσμευση για τη διασφάλιση της ποιότητας
 • Ικανότητα συνέχισης σπουδών σε υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο

Η επίτευξη των ανωτέρω γενικών μαθησιακών αποτελεσμάτων αποτελεί στόχο που χαρακτηρίζει τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών στο σύνολό του όσο και την κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών.