Σημασιολογική ανάκτηση νομικών κειμένων

Author nameΣωτήριος Κωνσταντάκος
Title
Σημασιολογική ανάκτηση νομικών κειμένων
Year2019-2020
Supervisor

George Giannakopoulos

GeorgeGiannakopoulos

Summary

Σε μία πληθώρα νομικών εφαρμογών, υπάρχει η ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ένα κείμενο ως ερώτημα σε μία βάση γνώσης, ώστε να ανακληθούν τα πιο σχετικά κείμενα. Στο εθιμικό δίκαιο, κάθε περίπτωση έχει σχετιζόμενες προϋπάρχουσες περιπτώσεις, στις οποίες ανατρέχουν δικηγόροι και δικαστικοί. Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας μπορεί να υπολογίσει σημασιολογική ομοιότητα κειμένων, ενώ η ανάκληση πληροφορίας επιφορτίζεται με την αποδοτική ευρετηρίαση και εύρεση σχετικών εγγράφων. Αυτή η εργασία, θα λειτουργήσει στο όριο των δύο τομέων, προσπαθώντας να κτίσει γνωστές αναπαραστάσεις, μεθόδους υπολογισμού ομοιότητας και ευρετήρια για να επιτρέψει ανάκληση νομικών εγγράφων, με αξιοποίηση της σημασιολογικής εγγύτητας. Θα γίνει περιγραφή του τι είναι η σημασιολογική ομοιότητα, θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία ανάλυσης φυσικής γλώσσας, βαθιά μάθηση για αναπαράσταση κειμένων και τεχνικές ανάκλησης για την αναζήτηση παρόμοιων κειμένων. Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω γνωστές τεχνικές στο νομικό τομέα, εξετάζουμε ποια είναι πιο κατάλληλη στον τομέα αυτόν. Σε αυτήν την εργασία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι της αξιολόγησης. Για να γίνει η αξιολόγηση των τεχνικών που υλοποιήσαμε, προτείναμε μία μέθοδο ανθρώπινης αξιολόγησης. Στα πλαίσια της μεθόδου αυτής, δημιουργήσαμε ένα εργαλείο επισημείωσης, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί η διαδικασία που προτείναμε. Σκοπός ήταν να γίνουν πειράματα με αξιολογητές, ώστε να δούμε πόσο κατάλληλες ήταν τελικά οι γνωστές τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε για το νομικό τομέα αλλά και ποια κρίθηκε η πιο κατάλληλη.