Αναλυτική Αγώνων Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου με χρήση Υπολογιστικής Όρασης / Amateur Football Analytics using Computer Vision

Author nameΠαναγιώτης Μαυρογιάννης
Title
Αναλυτική Αγώνων Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου με χρήση Υπολογιστικής Όρασης / Amateur Football Analytics using Computer Vision
Year2019-2020
Supervisor

Ilias Maglogiannis

IliasMaglogiannis

Summary

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας εφαρμο­γής για την εξαγωγή συμπερασμάτων από πλάνα ποδοσφαιρικών αγώνων, τα οποία έχουν ληφθεί μέσω κλασσικής τηλεοπτικής κάλυψης, για τις ανάγκες της οποίας αξιοποιείται ο ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός από πλευράς κόστους, ώστε αυτή να καθίσταται προσβάσιμη από ποδοσφαικούς συλλό­γους με χαμηλό ­ περιορισμένο προϋπολογισμό. Τα αποτελέσματα της εφαρ­μογής μπορούν να αξιοποιηθούν από τους προπονητές των συλλόγων για τον εντοπισμό χρήσιμων συμπερασμάτων με στόχο της τελική βελτίωση της από­ δόσης των συλλόγων. Η ίδια η μέθοδος δε, βασίζεται στην αξιοποίηση της υπάρχουσας έρευνας που έχει γίνει στο χώρο του ποδοσφαίρου, την μηχα­νική όραση και τη βαθιά μάθηση, συνδυάζοντας μεθόδους που έχουν ανα­πτυχθεί και βελτιώνοντας ’τες περαιτέρω όπου αυτό ήταν εφικτό, χωρίς την ανάγκη δημιουργίας επιπλέον δεδομένων εκπαίδευσης. Άλλος σκοπός της εργασίας είναι η κατά το δυνατό ταχύτερη επεξεργασία των δεδομένων ει­σόδου, ενώ στο τέλος προτείνονται και θεωρητικές λύσεις για τη περαιτέρω βελτίωση της παρουσιαζόμενης μεθόδου.