ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.

Δεδομένων των επιστημονικών συνθηκών, των ιδιαίτερων ευκαιριών και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας που αναπτύσσεται στα πλαίσια της  Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και της διεθνούς ανάγκης στην κάλυψη θέσεων εργασίας σε θέσεις εργασίας Τεχνητής Νοημοσύνης, το παρόν Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στο να προσδώσει την απαραίτητη γνώση και ικανότητες στους φοιτητές του ώστε να αξιοποιούν υπάρχουσες τεχνικές και να αναπτύσσουν νέες/καινοτόμες τεχνικές και μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, κατανοώντας και αναγνωρίζοντας τα όρια και τους περιορισμούς χρήσης των τεχνικών και μεθόδων σε σχέση πάντοτε με τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν, μέσα στα πλαίσια κανόνων ηθικής και χριστής χρήσης της τεχνολογίας, προάγοντας την επιστήμη για την ωφέλεια του ανθρώπου.

Μαθησιακα Αποτελεσματα του Δ.Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα αφορά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως διακριτό τομέα της επιστήμης των υπολογιστών και προσφέρει μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των σύγχρονων τεχνολογιών, ακολουθώντας μια προσέγγιση που καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και τάσεις, αλλά δημιουργεί τις βάσεις στους αποφοίτους του για να βελτιώνουν τις υπάρχουσες και να αναπτύσσουν νέες, καινοτόμες μεθόδους, προάγοντας την επιστήμη και την τεχνολογία.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στο να εκπαιδεύσει επιστήμονες που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν:

 1. μεθόδους μηχανικής μάθησης, με στόχο την, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων,
 2. μεθόδους αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής,
 3. μεθόδους ανάπτυξης ευφυών πρακτόρων και ρομποτικών συστημάτων,
 4. μεθόδους συνδυαστικής βελτιστοποίησης,
 5. μεθόδους επεξεργασία φυσικής γλώσσας

για την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας κα επιστήμης, σε ένα περιβάλλον διάδρασης μεταξύ ερευνητικών θεμάτων και πεδίων εφαρμογής.

Ικανοτητες και Δεξιοτητες

Πέραν των προαναφερθέντων εξειδικευμένων στόχων, το Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει επίσης σε γενικά αποτελέσματα τα οποία συνίστανται στις ακόλουθες γενικές ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να έχουν αποκτήσει οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους:

 • Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης
 • Ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού εργασίας και διαχείρισης του χρόνου
 • Ικανότητα τεκμηριωμένης επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής)
 • Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ικανότητα για κριτικές προσεγγίσεις
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία
 • Ικανότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων
 • Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον
 • Ηθική δέσμευση και ατομική υπευθυνότητα
 • Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη
 • Ικανότητα για έρευνα
 • Ικανότητα προσαρμογής των μεθόδων και τεχνικών σε νέες καταστάσεις και συνθήκες
 • Ικανότητα για δημιουργία νέων ιδεών – Δημιουργικότητα
 • Ικανότητα για ανάληψη αυτόνομης εργασίας
 • Δέσμευση για τη διασφάλιση της ποιότητας
 • Ικανότητα συνέχισης σπουδών σε υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο

Η επίτευξη των ανωτέρω γενικών μαθησιακών αποτελεσμάτων αποτελεί στόχο που χαρακτηρίζει τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών στο σύνολό του όσο και την κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών.

Φοιτητες του Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου προς το αντικείμενο του Προγράμματος, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017.