Ζητήματα και μεθοδολογία έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη

Εξάμηνο μαθήματος
1ου εξαμήνου
Κατηγορία μαθήματος
Υποχρεωτικό
Πιστωτικές Μονάδες
6
Διδάσκοντες

Γ. Γιαννακόπουλος, Κονιδάρης, Α. Νούσιας

Στοχος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει και υλοποιεί τη ροή εργασίας μίας τυπικής επιστημονικής μελέτης.
 • Σχηματίσει ένα ερευνητικό ερώτημα.
 • Σχηματίσει επιστημονικές υποθέσεις και να ορίσει μεθοδολογία επαλήθευσης ή κατάρριψης των υποθέσεων.
 • Επιλέγει μέθοδο στατιστικής στήριξης στο πλαίσιο μίας ερευνητικής εργασίας.
 • Αξιολογεί και υποδεικνύει μεθοδολογικά προβλήματα σε επιστημονικές εργασίες.
 • Να επικοινωνεί επιστημονικά αποτελέσματα επιτυχώς.
 • Εξηγεί έννοιες ηθικής στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας.
 • Περιγράφει τις ηθικές προκλήσεις και τα ηθικά ερωτήματα μίας έρευνας, αλλά και να προτείνει σχετικές λύσεις.

Περιεχομενα

 • Σύνοψη επιστημονικής μεθόδου.
 • Επιστημονικά ερωτήματα, εφαρμοσμένος έλεγχος υποθέσεων και σχετικοί κίνδυνοι στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
 • Επιστημονικές πλάνες και ψεύδη.
 • Κατανόηση και συγγραφή  επιστημονικών εργασιών.
 • Νομικά και ηθικά ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
 • Κοινωνικός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης.
 • H Ηθική των Δεδομένων (Data Ethics).
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα (AI & Fundamental Rights).
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Προσωπικά Δεδομένα (AI & Personal Data).
 • Ηθική ζητήματα στην πράξη (Applied Ethics).

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κοκ .

Ενδεικτικη βιβλιογραφια

 • Marczyk, G., DeMatteo, D., & Festinger, D. (2005). Essentials of research design and methodology. John Wiley & Sons Inc.
 • Kumar, R. (2010). Research methodology: A step-by-step guide for beginners. Sage Publications Limited.